Stadgar, trivselregler & övrigt

Här finns stadgar att ladda ned som PDF StadgarBrfHaren

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter och ansvar gentemot mot bostadsrättsföreningen och övriga medlemmar.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för underhåll och skötsel av din lägenhet. I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt finns en detaljerad beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter.

Tänk på att du tillsammans med dina grannar äger föreningen och därigenom bär ett ansvar att bidra till ordning och trivsel i föreningen.

Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt.  

Brf Haren i Krokslätt omfattar alla oss som bor på Åbäcksgatan 2-4, Fredåsgatan 12-18 och Krokslättsgatan 3. En bostadsrättsförening måste ha en styrelse som sköter och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen inklusive budget och genomförande av projekt. Styrelsen väljs bland föreningens medlemmar vid den årliga föreningsstämman som hålls under våren. Föreningsstämman beslutar också om styrelsens arvoden.

Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter, dock minst tre ordinarie ledamöter och max fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsens ordinarie sammanträden äger rum minst en gång/månad, med undantag för juli månad. Vid behov sammanträder styrelsen oftare.

Styrelsens medlemmar sköter föreningen på sin fritid och vi är dina grannar som lägger vår fritid och vårt engagemang i föreningen. Föreningen ser gärna att det finns både kontinuitet i styrelsen och att någon eller några nya representanter väljs in varje år. Vi tror att det är bra för föreningen om flera medlemmar kan vara med och påverka i det löpande styrelsearbetet över tid. Som medlem i Brf Haren i Krokslätt bör du räkna med att någon gång bidra aktivt i föreningen.

Om du är intresserad av att bidra i styrelsens arbete och påverka besluten i föreningen så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen eller någon i valberedningen.

Kontakta styrelsen – Expedition

I samtliga trappuppgångar finner du information om hur du når föreningens styrelse. Även på vår hemsida (den här sidan) hittar du information om hur du kontaktar styrelsen.
Har du inte tillgång till internet så kan du lämna meddelande på föreningens expedition.

Brf Haren i Krokslätts expedition hittar du en halv trappa upp på Fredåsgatan 16A.

Larmcentral

För akuta ärenden såsom t.ex översvämning eller brand.

Riksbyggens kundtjänst (Öppet alla dagar, dygnet runt):
0771-860 860 

Föreningen har inget avtal avseende störningsjour.

Extra port-tagg

Om du tappat bort en tagg till portlåset meddelar du det till styrelsen. Borttappade taggar måste avregistreras, ange taggens färg. Ny port-tagg kan beställas från styrelsen mot en kostnad av 100 kr.
Till varje lägenhet hör tre taggar: en grå, en vit och en svart tagg.

Föreningens ekonomi/årsredovisning

Brf Haren i Krokslätt har ett avtal med Riksbyggen gällande den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Det innebär att Riksbyggen hanterar hyresavier, löpande bokföring, årsbokslut etc.

I årsredovisningen får du en bra överblick över föreningens ekonomi. Ny årsredovisning ingår i utskicket inför föreningsstämman varje år. Historiska årsredovisningar kan du hitta här på hemsidan eller genom att logga in med bank-ID på www.mittriksbyggen.se.

Försäkring

Som medlem i föreningen är man skyldig att teckna ett tillägg till sin hemförsäkring s.k. bostadsrättsförsäkring. Denna försäkring är ett komplement till din hemförsäkring och ger dig det skydd du behöver vid skada i lägenheten som du är ansvarig för i egenskap av ägare till en bostadsrätt. Om du t.ex. har en vattensäng eller ett akvarium på över fem liter kan särskilda bestämmelser gälla. Hör efter med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Informationsblad

Styrelsen kommunicerar vid viktiga händelser via informationsblad för att säkerställa att informationen når ut till alla medlemmar.

Det finns också ramar längst ner i alla trappuppgångar där information anslås.

Pantsättningsavgift

Med pantsättningsavgift menas den avgift som föreningen får ta ut för den administration som föreningen tillhandahåller då den underrättas om att en bostadsrätt ar pantsatt. Detta är reglerat i stadgarna och behöver inte alltid vara i samband med köpet utan det kan även inträffa när man byter bank eller lägger om sina lån i samma bank som tidigare. Avgiften tas ut på någon av dina månatliga avgiftsräkningar.

Skötsel av fastigheten/gården

Samfällighetsföreningen Haren ansvarar för sophantering, trädgårdsskötsel och snöröjning på gården. I Samfällighetsföreningen Haren ingår Brf Haren i Krokslätt och Brf Haren 15, eftersom våra båda föreningar delar på samma gård.

För att komma i kontakt med Samfällighetsföreningen Haren kontaktar du styrelsen i Brf Haren i Krokslätt.

Brandskydd

Tänk på att du bor i ett gammalt hus till stor del byggt i trä. Brandfaran måste alltid beaktas i fastigheten. Föreningen arbetar aktivt med att begränsa brandrisken genom systematiskt brandskyddsarbete. Föreningen har utarbetat ett särskilt infoblad om brandsäkerhet, innehållande bl.a. föreningens policy och säkerhetsföreskrifter som gäller i fastighet.

Särskilda brandskyddsregler:
  • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Du ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar, vilket bl.a. inkluderar batteribyte vid behov.
    Samtliga lägenheter har försetts med brandvarnare och Bostadsrättsinnehavare är skyldig att se till att fungerande brandvarnare finns i bostaden. Har du frågor gällande brandvarnare, kontakta styrelsen.
  • Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller, får inga föremål förvaras i trapphus eller på våningsplan.
    Föremål i trappuppgångarna utgör hinder för brand- och ambulanspersonal vid utryckning, det kan få ödesdigra konsekvenser, dessutom kan föremål i trappuppgångarna även innebära risk för farlig rökutveckling i utrymningsvägar. Därför är det inte tillåtet att lämna t.ex. barnvagnar, leksaker, växter etc. i trapphusen. Det är inte heller tillåtet med dörrmattor utanför ytterdörrarna.
  • Port- och källargångar är också utrymningsvägar och uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats. Därför gäller reglerna för trapphus/våningsplan även här. Dörrar i anslutning till källare ska vara stängda och låsta.
  • Brandfarliga varor får inte förvaras i källarförråd.
  • Rökning är inte tillåten i trappor, port- och källargångar och inte heller på allmän plats som t.ex. i tvättstugan.

Lägenheten

Information gällande vad som gäller i lägenheterna

Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda den. Enligt paragraf 12 i stadgarna ska ansökan om samtycke av andrahandsuthyrningen skriftligen lämnas in till styrelsen. Det ska framgå varför du hyr ut, till vem och för hur lång tid. Tillståndet är alltid tidsbegränsat.

Brf Haren i Krokslätt följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Hyresnämnden har som första krav att det rör sig om en bestämd tid och att det är helt säkert att man ska flytta tillbaka. Godtagbara skäl är :tillfälligt arbete eller studier på annan ort Sambo-prövning, sjukhusvistelse. Observera att hyra ut sin lägenhet och renovera för att sälja inte är tillåtet.

Hur man ansöker och mer information hittar under blanketter på hemsidan. Du som ägare till lägenheten är skyldig att tillhandahålla information till hyresgästen som Styrelsen skickar ut till de som bor i föreningen.

Elsäkerhet

I äldre byggnader som våra hus är det extra noga att tänka på elsäkerheten eftersom elproblem kan orsaka brand. Det ni som boende kan tänka på är bl.a. att inte överdimensionera era eluttag.

Man ska aldrig ha större säkring än vad kabeln klarar,  det kan vara mycket farligt att använda säkringar på mer än 10A. Säkringar på 16A får man endast ha om man har 2,5 kvadrats kabel. Att ha säkringar på 20A är inte motiverat.

Element

Inför höst och vinter kan det vara lämpligt att lufta sina element. Gör detta enligt följande: Öppna luftningsventilen med elementnyckel. Luftningsventilen sitter oftast på motsatt sida som termostaten. Finns det luft hör du hur den pyser ut. Efter ett tag kommer det vatten och då drar du igen ventilen. Håll en trasa eller en liten spann under ventilen så att smutsigt vatten inte läcker ut på golvet. Dra åt ventilen ordentligt.

Försäljning av bostadsrätt

Om du ska sälja din bostadsrätt finns det rutiner kring hur detta ska gå till. Först och främst vill styrelsen bli informerad i förväg om att en försäljning är på gång. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna svara på frågor från mäklare och potentiella köpare. Detta gynnar både köpare och säljare.

För att en köpare ska bli medlem i föreningen krävs ett godkännande av styrelsen. En överlåtelse blir giltig först när köparen beviljats medlemskap. Man får inte heller utöva rätten som bostadsrättsinnehavare innan man blivit godkänd av styrelsen, dvs köparen får inte flytta in utan godkänd ansökan.

Blankett för ansökan om in- och utträde samt mer information om rutiner vid försäljning hittar du på hemsidan.

Förändringar i lägenheten

Även om man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för sin lägenhet, så finns det vissa saker man måste tänka på när man gör förändringar (se paragraf 9 i stadgarna). Mindre förändringar får göras i lägenheten – du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Vissa större åtgärder kräver dock styrelsens godkännande innan de får utföras. Att det krävs tillstånd beror på att åtgärder kan påverka andra bostadsrättsinnehavare eller t.o.m. hela fastigheten. Exempel på sådana åtgärder är de som kräver bygglov eller innebär förändring av ledning för vatten, avlopp, värme eller bärande väggar. Alla underhålls- och reparationsåtgärder ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Bokar du ett jobb av entreprenör som behöver ha tillgång till te x rör och el som befinner sig i källare- måste du meddela styrelsen i god tid innan arbetet ska utföras för att entreprenör skall kunna kvittera ut nyckel för dessa områden.

Entreprenör måste på anmodan kunna visa upp giltig legitimation.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning. Hundar och katter måste hållas i koppel på allmänna ytor. Innehav av reptiler och exotiska djur måste anmälas till styrelsen.

Kabel-TV, bredband och telefoni

Föreningen är ansluten till ComHem numera Tele2:s nät. Detta innebär att varje hushåll har valfrihet att själv beställa ComHem numera Tele2:s olika erbjudanden inom TV, bredband och telefoni. Kostnaden står hushållen själva för. Ett basutbud i analog kabel-TV ingår i avgiften.

Balkong och fasad

Inga flaggor, fanor eller åsiktsyttringar får anbringas på Brf Haren i Krokslätts fastighet, detta gäller på fasaden och gården samt på balkonger och altaner.

Balkonglådor får enbart hängas på insidan av balkonger. Klängväxter får inte tillåtas sprida sig på fastighetens ytterväggar eller tak eftersom det kan åsamka byggnaden skada.

Paraboler får inte monteras i Brf Haren i Krokslätt.

Köksfläkt

Fastighetens ventilation bygger på takfläktar och självdrag. Detta innebär att motordrivna köksfläktar inte får anslutas till systemet eftersom dessa påverkar hela ventilationsflödet i fastigheten. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att hålla fläkten i gott skick (byta filter m.m).

Behöver du byta fläkt, hör av dig till styrelsen så kan vi förtydliga vad som gäller och vilken sorts fläkt du ska använda. Installeras det en fläkt som ej är kompatibel kan man bli ersättningsskyldig för eventuella skador.

Köksspis

Har du planer på att byta vitvaror i köket är det bra att komma ihåg att fastigheten är byggd enbart för spisar med 230V spänning. Du kan alltså inte installera en spis med specifikation på 400V spännings och Perilex-kontakt.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastighet eller gård eftersom matrester riskerar att locka till sig skadedjur (råttor m.m.).

Ohyra

Misstänker man att ohyra finns i lägenheten är det ens skyldighet att genast kontakta styrelsen för åtgärder (se stadgarna).

Matolja och stekfett

För att undvika stopp i avloppet och risk för besvärliga och dyra vattenskador, för dig och föreningen, ska du undvika att spola ner fett, olja, matrester etc. i avloppet.

Torka istället ur fett i din stekpanna med hushållspapper. För att samla upp flytande fett och olja använder du enkelt fettratten som skruvas på en Pet-flaska. När Pet-flaskan är full skruvar du på korken och slänger den i hushållssoporna.

Fettratten delas ut av styrelsen, den kostar inget, men lämna den gärna kvar i lägenheten till den som kommer efter dig, om du flyttar .

Allt annat sopsorterar du så klart i våra återvinningsrum på gården.

Om du är osäker på hur du ska göra, om du saknar fettratt eller om du har andra frågor om avlopp eller sopsortering, uppmanas du att kontakta styrelsen.

Tjutande rör

Om blandaren i badrummet inte fungerar som den ska kan detta ge upphov till att rören vibrerar och ger ifrån sig ljud. Ansvar för lagning/ersättning av blandare ligger på varje lägenhetsinnehavare och bör ordnas så snart problemet uppstått. Vibrerande rör kan leda till trasiga rör som i sin tur kan leda till vattenskada.

Vatten

I badrum och kök finns ”balofixer” på rören och med dessa kan du stänga av vattnet i din lägenhet vid behov. Lokalisera dina balofixer så att du vet var de finns om en vattenläcka skulle uppstå. Var noga med att då och då vrida på dem så att de inte fastnar i ett läge. Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att inspektera och vid behov täta avloppsbrunnar i badrum för att förebygga vattenskador.

Gemensamma utrymmen

Information gällande våra gemensamma utrymmen.

Avfallshantering

Föreningen har infört sopsortering, detta delas med vår andra förening dvs Samfälligheten haren. Anledningen till detta är att vi vill värna om miljön samtidigt som det markant minskar våra kostnader. Det är viktigt att alla efterlever de krav som ställs på oss av Mölndals Stad vad gäller avfallshantering. Detta innebär att avfallet ska hamna på rätt plats i avfallsstationerna (2 st på gården).

Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i avfallsstationerna på gården. Papperspåsar finns att tillgå för matavfall. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn och kostnadsskäl. I soprummet kan du sortera glas eller batterier (sophus 1). Det finns även en återvinningsstation för detta avfall utanför gården vid Krokslätts Livs.

Grovsopor, t.ex. möbler, el-avfall, farligt avfall m.m., lämnas till återvinningscentral. Kikås är närmsta återvinningscentral:

Kikås ÅVC hemsida för öppetider

Cyklar, Mopeder och Motorcyklar

Cyklar och mopeder kan förvaras på gården/i cykelställ men får inte ställas så att de blockerar portgångar eller entréer. Det finns ett cykelrum med ingång Fredåsgatan 18C, Åbäcksgatan 2B samt Åbäcksgatan 2 A (Det är beläget under Åbäcksgatan 2 A).

Det är inte tillåtet att starta motorfordon på innergården och fordon med bensintank/motsvarande får inte förvaras i fastigheten på grund av brandrisk.

Barnvagnar

Barnvagnar kan förvaras i lägenheten eller på utsatt plats, dock aldrig i trapphusen.

Ett barnvagnsrum som rymmer ett mindre antal barnvagnar på markplan finns även beläget på kortsidan längs Åbäcksgatan. Nyckel till detta kan kvitteras ut hos styrelsen mot en depositionsavgift på 120 kr som återfås vid återlämnande av nyckel.

Först till kvarn gäller och därefter kösystem, hör av dig till styrelsen för aktuell status och mer information.

Gemensamma uteplatser

Gemensamma uteplatser på gården går inte att boka utan först till kvarn gäller.

Grillar

Iaktta yttersta aktsamhet vid grillning på gården. Se till att kol har slocknat innan ni lämnar grillen och kom tillbaks och städa undan askan när den svalnat. Tunnor för askan finns vid  grillarna och tömning sköts av fastighetsskötaren. Plocka undan kol och tändvätska samt eventuell egen grill när ni är klara och lämna gårds-grillarna i ett städat skick för allas trevnad. Borsta av grillgallret med stålborste.

För de som har balkonger är det endast tillåtet att använda el-grill. Tänk på att grannar bor nära och respektera om någon störs av Er grillning.

Källare

I källare får förvaras personliga tillhörigheter på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får ej belamras. Brandfarliga varor får inte förvaras i källarförråd. Undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Föreningen ansvarar Ej för förråden. Det är en förlängning av Ert boende och likadana regler gäller som för bostad.

Portlås

Varje hushåll har 3st brickor som man lägger mot porttelefonens nyckelsymbol för att passera in genom dörren. Behöver man fler brickor kan man köpa det av styrelsen. Att ställa upp dörrar är ej tillåtet då obehöriga kan ta sig in samt att dörrarna blir förstörda när det regnar. På porttelefonerna finns ett portregister där  man hittar respektive medlem i trappuppgången.

När någon trycker på knappen som går till er lägenhet kommer det ringa från nummer 031-162734 på er hemtelefon (eller mobiltelefon). När ni vill släppa in personen som ringt på trycker ni på knapp 5 på er telefon. För att detta ska fungera måste er telefon ha knappar och dtmf-ton stöd.

Från och med 2020-02-17 kan man ha två telefonnummer till ett hushåll.

Observera att namn hamnar i bokstavsordning. Så även om man är sambo/delar lägenhet kommer namn inte efter varandra.

Vad gör man om man blir utelåst pga att porttelefonen inte fungerar eller om man har förlorat sin bricka?

Om porttelefonen inte fungerar:

Försök att komma in i en annan uppgång. Du kan ha möjlighet att komma till din egen trappuppgång via källaren.

Om inte ovanstående är möjligt, kontakta vår larmcentral, nummer hittar du här.

Det är upp till varje medlem att se till att ha dessa nummer inlagda i mobiltelefon eller på en lapp som man bär med sig. Jourtelefonen kostar mycket pengar för föreningen och därför kommer missbruk att beivras (dvs om man ringer i onödan så kommer det att tillkomma en avgift).  Om det är fel på lås eller elektronik så betalar föreningen fakturan, men är det slarv (glömt brickan o.s.v.) får man stå för kostnaden själv.

Glöm inte att anmäla till styrelsen om du förlorat din bricka. Denna tas då ur systemet och du har möjlighet  att köpa en ny.

Om din telefon inte stöder dtmf-toner eller om du använder dig av IP-telefoni kan det bli problem med att släppa in besökande genom att trycka på knapp 5. För att lösa detta problem kan det vara nödvändigt att byta numret som är kopplat till porttelefonen till t.ex. en mobiltelefon. Man kan även ta hjälp av en tekniker (föreningen står inte för detta).

Vill man göra ändringar med namn, nummer etc i porttelefonen så kontakta styrelsen på mail  – ange lägenhetsnummer och vad du vill ha åtgärdat.

Tvättstugor

Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tider nyttjas i pass om tre timmar per gång och mellan klockan 08.00 och 20.00 varje dag. En tvättid som är bokad men inte påbörjad efter 45 min får övertas av någon annan. Torktumlare och torkskåp får användas 45 minuter in på nästa tvättid. Dock ska städning av tvättstugan (sopning, golvtorkning och rengöring av filter i torktumlare) utföras inom ordinarie tvättid. Det finns även Luddlådor som måste rengöras. Dessa finns så all smuts stannar i dessa och inte går ut i våra rör.

Nytt städmaterial går ut en gång per kvartal.

Vid användning av tvättpåse skall tvätten fördelas i flera mindre tvättpåsar och undvik helst att lägga större kläder, filtar etc. i tvättpåse överhuvudtaget då detta tidigare lett till olycka.

Allmänna trivselregler

För att alla ska kunna trivas: Håll låg volym före klockan 07.00 och efter 22.00 på vardagar samt före 11.00 och 23.00 på helger. Ska du ha fest eller hamra/borra? Kontakta gärna grannarna i förväg eller sätt upp en lapp i porten så att dina grannar vet om det i förväg och kan planera för det.

De ordningsföreskrifter som gäller i Brf Haren i Krokslätt gäller även för gäster och övriga som tillfälligt bor eller vistas i föreningen. Medlem ansvarar även för gästers eventuella förseelser.

Vid eventuell flytt

Tänk på att den som övertar din lägenhet även ska godkännas som medlem innan inflyttningen får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Har du några frågor: Maila styrelsen så återkommer vi så snart som möjligt.

Parkering

Brf Haren i krokslätt äger ingen parkering. Det finns kommunala samt stora privatägda parkeringar i området.

Den närmast vår Brf befinner sig på Fabriksgatan 4-8

Där kan man lösa bland annat månadsbiljett, finns även som abonnemang som automatiskt förnyar månadsbiljetten. Se regler på parkeringsautomat där du även hittar rätt app.

Föreningen kan således dessvärre inte hjälpa till med parkeringstillstånd eller dyligt.